Základní škola Břešt

Zápis

zapis_web

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci,  v letošním roce se zápis k základnímu vzdělávání uskuteční v budově Základní školy Břest dne 

14.dubna 2023 od 16:00 hodin 

Zápis bude organizován s možností osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.  

Zápis můžete provést online, po kliknutí na odkaz portálu ŠkolaOnline. Otevře se vám stránka SkolaOnline určená pro zápis k základnímu vzdělávání, Na banneru v levé části je dole záložka "Výuka", tu rozbalíte a kliknete na položku "Přihláška do 1.ročníku ZŠ" . Zde vyplňte všechny požadované položky a odešlete do systému evidence. Po odeslání se vám na stránce objeví informace k zápisu a zároveň vám přijde emailem potvrzení s informacemi k zápisu a odkazem ke stažení přihlášky k základnímu vzdělávání v základní škole, nebo s odkazem na žádost o odklad. Klikněte na něj a stáhněte si předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF, kterou vyplníte a pošlete do školy. Emailem, poštou, datovou schránkou, nebo můžete dodat i osobně.

Online zápis bude aktivní v termínu od 1.4.2023 do 30.4.2023.

Zápis můžete provést také podáním žádosti o přijetí (jsou k dispozici níže) osobně do poštovní schránky školy na adrese Břest 61 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Břest, Břest 61, 768 23 Břest.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín od 1.4.2023 do 30.4.2023.


Odklad školní docházky

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky proveďte osobně do poštovní schránky školy na adrese Břest 61 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Břest, Břest 61, 768 23 Břest.

Pro příjem žádostí k odkladu povinné školní docházky je stanoven termín od 1.4.2023 do 31.5.2023.

K žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa /nejlépe do konce června/.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

/ke stažení přímo zde:  

Žádost o přijetí
Zápisový list / dotazník
Žádost o odklad

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále již jen školský zákon)
  • zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění znění některých ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Žádost

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí podat rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce.

Formulář žádosti je umístěn na webových stránkách školy v elektronické podobě ale též ve formě tiskopisu u ředitelek příslušných mateřských škol. Samozřejmě musí být k dispozici i ve škole.

Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Nesmí samozřejmě scházet podpis osoby, která tak činí.

Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Formulář zápisního listu k základnímu vzdělávání


Odklad

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  • doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a
  • odborného lékaře

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Ředitel školy je povinen informovat zákonné zástupce při zápisu dítěte k základnímu vzdělávání o možnosti odkladu povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad následují tyto kroky:

  1. žádost o odklad školní docházky
  2. doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nutno doložit nejpozději do 31.5. příslušného roku
  3. rozhodnutí o odkladu školní docházky

Formulář žádosti