Základní škola Břešt

Úvod / Pro rodiče / Družina

Školní družina

Naše Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zajišťuje žákům prvního stupně ZŠ mimoškolní vzdělávání před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Kapacita školní družiny je 60 dětí. Školní družina je určena pro žáky a žákyně 1., 2., 3. a 4. ročníku. V případě naplnění kapacity je možné uplatňovat kritéria pro přijetí. Činnost ve školní družině vychází ze ŠVP školy „PALET@“ a je rozdělena dle ročních období. Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním vyučování, má svá specifika – zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.

Informace o ŠD:

Oddělení školní družiny jsou umístěna v budově školy a každé má svoji samostatnou místnost. K dispozici máme i jiné prostory – tělocvičnu, počítačovou a výtvarnou učebnu, cvičnou kuchyňku a z venkovních prostorů můžeme využívat školní dvůr, areál „Na Rajčudě“, nebo dětský koutek u kostela.

Dítě můžete přihlásit vyplněním a odevzdáním zápisního lístku – důležité je vyplnit čas odchodu dítěte a také uvést zda odchází samo, nebo v doprovodu. V případě změny vypište omluvný lístek. Dítě nemůže být uvolněno na základě telefonické omluvenky.

Pokud si vyzvedáváte dítě osobně – použijte příslušného zvonku ve vestibulu školy. Rodiče či jimi pověřené osoby nemohou vstupovat do prostor ŠD z hygienických a bezpečnostních důvodů. 

Personální zabezpečení

  1. oddělení -  Taťána Šimíková
  2. oddělení - Mgr. Klára Netopilová

Činnost Školní družiny

Činnost je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikativních dovedností, na odpovědnost za svoje chování, posilování a formování životních postojů. Jednotlivé činnosti na sebe navazují a hravou formou rozšiřují osnovy prvního stupně ZŠ v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, estetické a tělovýchovné. Její hlavní náplní je však činnost odpočinková a relaxační.

11:40 – 12:10 Příchod do ŠD, uložení aktovek, hygiena, oběd ve školní jídelně. Pokud májí děti ještě v tuto dobu vyučování, jdou pak na oběd s vyučujícím, který je měl poslední hodinu, nebo samotné (dozor ve školní jídelně vykonávají paní kuchařky).

12:10 – 13:15 Odpočinková činnost – volná činnost dle zájmu a výběru dětí – stolní hry, stavebnice, hračky, omalovánky…..

13:15 – 14:30 Řízená společná činnost – aktivity v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, sportovní a přírodovědné.

14:30 – 15:00 Svačinka, příprava na vyučování – formou didaktických her, soutěží – případně dle požadavků rodičů vypracování domácích úkolů.

15:00 – 15:30 Volná činnost dle výběru, úklid – do odchodu ze ŠD

(Žádáme rodiče, pokud je to možné, aby v době řízené činnosti 13:15 – 14:30 si děti nevyzvedávali. Jsme mnohdy mimo prostory ŠD, nebo i školy. Děkujeme za pochopení.)

Provoz Školní družiny

Odpolední provoz:  11.40 – 15.30

Poplatek za Školní družinu je 500,- Kč na pololetí a platí se vždy na začátku období.
Č. účtu školy

181 618 810 / 0300

Variabilní symbol VS

01

Specifický symbol SSbyl přidělen vašemu dítěti při zahájení školní docházky
Vedení školy upozorňuje rodiče, že pokud příspěvek nebude včas uhrazen, dítě nebude od následujícího měsíce ŠD navštěvovat.
Další informace
  • Dojíždějící děti jsou uvolňovány 15 minut před odjezdem autobusu.
  • Děti, které odcházejí do hudebky, kroužků nebo náboženství – jsou povinni si vyzvednout vedoucí těchto aktivit.
  • Děti se řídí pokyny vychovatelek ŠD. Bez vědomí neopouští samotné vyhrazené prostory.
  • Žák je povinen okamžitě nahlásit p. vychovatelce každé zranění při činnostech. Ta pak zváží situaci, zda provede ošetření sama, zavolá rodiče, eventuálně lékařskou pomoc.
  • Kontakt s vychovatelkami – přes kameru u dveří ve vestibulu školy. Přes telefon, nebo na základě osobní domluvy. Možno využít i konzultačních dnů (každé poslední úterý v měsíci od 16 do 17 hodin).
  • Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, porušuje školní řád – může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky vyloučen.

 Těšíme se na vzájemnou spolupráci